Good Pharmacy - Best Price

KÖNYVEK

A Csurgóval és környékével kapcsolatos könyvek digitalizált változatai találhatóak ezen az oldalon.

Felhasználási feltételek
Az itt található dokumentumok, illetve adatok szerzői jogi védelem alatt állnak. Tilos ezeket a tartalmakat engedély és pontos hivatkozások nélkül közzéteni, valamint bármely tartalmat saját munkaként feltüntetni! Az engedélyezett tartalmaknál a forrás (info.csurgo.hu) pontos és linkként való feltüntetése kötelező!
A szolgáltatás saját célra történő felhasználásra díjmentes. Az ettől eltérő célú bármilyen felhasználás, illetve a dokumentumok és egyéb adatok másolása, átdolgozása, többszörözése és terjesztése szerzői jogokat sért, és e cselekmények gyakorlása a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket, szankciókat vonhatja maga után.

Professzor Csokonai

„Csurgót iskolája, iskoláját pedig Csokonai tette híressé"- ezekkel a szavakkal kezdte előadását Boros Dezső, a gimnázium fennállásának 175. évfordulós ünnepségén. Ha csak gyetlen versét, a Jövendölés az első oskoláról a Somogyban című ódáját írtra volna itt, amely surgó gimnáziumán túl az egész magyarsághoz szól, már akkor is természetesen hangzana surgó és Csokonai nevének összekapcsolása. Nincs is olyan költői életrajz, amelyik ezt egkerülné, mégis kilencedfél havi itteni tanári működésében, éppen annak interimális, deiglenes volta miatt, nem mindenki kereste és így nem is találhatta meg az egyébként yilvánvaló, maradandó értéket."

Somogy a felszabadulás hónapjaiban : 1944-1945

"MEGYEI STATISZTIKAI ADATTAR (1930-1944.)

E fejezetben a megye Horthy-kori társadalmi, gazdasági és kulturális életének a legfontosabb adatait összegezte kötetünk, mintegy számvetést rögzítve a második világháború pusztításáról és pusztulásáról, megkísérelve a különféle hatóságok és hivatalszervek által kiadott statisztikai adatok táblázatokba való sűrítését is. E számsorok és statisztikai adatok összeállítása nem kis gondot okozott a közzétevőnek, hiszen a háborús statisztikai felmérések hiányossága és azok összeállításának nehézségei közismertek az olvasó számára. Sőt - köztudott - az 1945-ös esztendő kezdetén közzétett statisztikai adatok jórészének a meg-bízhatatlan volta és pontatlasága is, amelyek - rendszerint - súlyosabbnak, nehezebbnek és sötétebbnek tüntették fel a megyebéli állapotokat, mint amilyenek azok ténylegesen voltak."
Somogy földje és népeJárási monográfia földrajzi- és történeti, statisztikai- és gazdasági alapon
I. Csurgó és környéke

A járás vezető férfiainak közreműködésével írta és szerkesztette:
Tóth Ferenc

Térképpel, táblázatokkal, ábrákkal és műlapokon számos képpel

Csurgó, Oszeszly M. Viktor könyvnyomdája, 1928.

Somogy megye földrajzi nevei

Somogy megye földrajzi nevei. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974.

Somogy megye mezőgazdasága: 1790-1848

"A KAPITALIZÁLÓDÁS CSÍRÁI A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁBAN

A francia háborúk kunjunkturális hatása — a termények értékesítése szempontjából előnye, a közellátás szempontjából viszont hátránya — a mezőgazdaságilag igen fontos Somogy megye területén is, igen nagy mértékben éreztette hatását. Ennek a konjunktúrának volt a következménye, hogy az eddig minden piactól, értékesítési lehetőségekről jóformán teljesen elzárt Somogy megye mezőgazdaságában az árutermelés, a piacratermelés első fecskéi megjelentek. Ez mutatkozik meg egy-részt a gazdálkodásban beállt változásokban, másrészt azokban a jövedelemgyarapítási törekvésekben, melyek elsősorban az uradalmakban és a jobbágyság kárára mutatkoztak meg. Az árutermelés és a bérmunkás alkalmazásának első megjelenése erre az időre esik."

Somogy vármegye és Kaposvár megyei város általános ismertetője és címtára: az 1932. évre

" CSURGÓI JÁRÁS TÖRTÉNETE

Mielőtt a járás összefoglaló történetével foglalkoznánk, külön megemlékezik Csurgó rövid történetéről, mely némileg — birtoklás szerint — úgyis elüt a járás többi községeinek történetétől. Adatunkat —ezen egy esetben — Haám Lajos főszolgabíró úr „Csurgó nagyközség története" c. művéből merítettük. Nevét valószínűleg a. község alatt levő Mária csurgókúttól vette, sőt vannak, akik a római korban itt levő Casurgius telepről származtatják. Régi okiratokban Chiurgó, Chorgom, Chorgon, Kurkov, Tschargo néven említik. Vidéke az Árpádházi királyok korában baromfitenyésztő hely volt, mit //. Endre — egyik adománylevélben — „királyi kanászok földjének'' nevez."
Somogy vármegye földrajza


Segédkönyv az elemi iskolai III. osztály anyagának feldolgozásához

Írták: Kecskés Ernő és Tarján Antal (állami elemi iskolai igazgatók)

A térképeket lonkai józsef rajzolta

8. kiadás

Kaposvár, 1924.
Fenyvesi Béla könyvkereskedő kiadása

Somogy Vármegye Szabályrendelete


a közgyűlési ügyrend iránt.

Kaposvárott,
Nyomatott Jancsovits Gyula gyorssajtóján, (1890?)

Somogyi gyermek (Csurgói Könyvtár VI. Kötet)

"Ennek a műnek könyvalakban való kiadása nagy nyeresége volna a hazai néprajzi szakirodalomnak, különösen ma, amikor az egyke súlyos kérdései a magyar társadalom és a kormányzó körök figyelmét is annyira lekötik. A somogyi gyermekről írott alapos értekezés méltó módon sorakozik szerzőnek eddigi néprajzi monográfiáihoz."

Somogyi Helikon

"Előszó.

Közel két évi folytonos búvárkodás, temérdek levelezés és lóta-futa után: íme, végre átadom a közhasználatnak a Somogyi Helikont, mely a legrégibb időktől kezdve napjainkig betűrendben feltárja a somogyi születésű, a Somogyban több-kevesebb ideig működő, vagy müködésileg Somoggyal legalábbis összefüggésbe hozható összes költők, szépirók, tudományos szakírók, egyházi irók, zeneszerzők, festőművészek, szobrászművészek és iparművészek élet-
rajzait s alkotásait. ..."
Somogyi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája

"CSURGÓ.

Belső-somogyi társadalmi, közgazdászati és szépirodalmi közlöny.
Csurgó.

1880. jan. 1.-1880. márc. 20. ,
Megj.: havonkint háromszor.
Fel. szerk. és kiadó: Naszluhácz Ödön.
Ny.  Wajdits József, Nagykanizsa.
2 r.

Megjegyzés: Az 1880. márc. 20-i szám közli, hogy   a   lap azontúl
Somogy-Csurgó címen folytatódik. Ilyen című lap azonban sehol-
sem található, valószínűleg tehát nem jelent meg.
Lelőhely: O. SZ. K. 5880."

Somogyi kalendárium 1882.

Somogyi koszorú (Csurgói Könyvtár III. kötet)

ELŐSZÓ
Néhány év múlva másfél százada lesz annak, hogy csurgói iskolánk munkásságát megkezdte. Aki visszagondol Somogy vármegyének és egész Ma- gyarországnak 144 év előtti állapotára, az azóta beállt nagy haladásban a Gondviselésnek segítő kegyelmét látja maga előtt. Igaz, a művelődésnek nemes munkáját akkor már év- századokon át végezték hazánkban is, de az összes tudo- mányoknak magyar nyelven művelése csak mint elérhetet- len eszmény élt egyes nagy úttörők lelkében.
Somogyi tizenkilencesek

"EGY SZEMTANÚ

40 év hosszú idő. mégis az események frissnek és szörnyűnek hatnak, ha rágondolok a Tanácsköztársaság bukását követő napokra, a csurgói 1919-es augusztus végi és szeptember első napjainak eseményeire. Fehér lován Budapestre bevonuló Horthy különítményei, Osztenburg, Prónay, Héjjas bandái ellepték az ország egyes területeit, nyomukban a szenvedés és halál járt. Csurgó sem maradt ki ebből, ide tehergépkocsival érkeztek a hóhérok, állig felfegyverkezve, nagy hetykén felvonultak a főbíró-hivatal elé. "
Sportoló sóbányászok

Előszó a Fair Play - a bányász sportolók magatartási rendje.
"A Fair Play, mint a sport lényegéhez tapadó etikai tartalom hordozója arra késztette a bányász sportolókat, hogy a legkiélezettebb versenyszituációk- ban is megőrizzék toleranciaérzéküket, segítőkészségüket és az ellenfél megbecsülésének alapkritériumait. Szélesebb értelemben az igazi sportem- ber sokarcú minőségi önkifejeződése, amely magába foglalja a sport történelmi értékeihez, az embertársaihoz és önmagához való viszonyát is."
Számadás a csurgói templom renoválásáról

Keszthelyen, Nyomatott Farkas János könyvnyomdájában, 1901.

Sziget vára és Zrínyi a magyarországi latin költészetben (Csurgói Könyvtár I. kötet)ELŐSZÓ
A csurgói református Csokonai Vitéz Mihály reál- gimnázium fenntartótestületei 1934. év nyarán elhatározta, hogy minden évben két-két 400 pengős pályadíjat tűz ki somogyvármegyei vonatkozású tudományos munkára.
Az elgondolás íme most testet ölt, hogy a "Csurgói Könyvtár a tudományos értékű könyvsorozatával a magyar nemzeti művelődésnek, s témái révén főként Somogy vármegyének tegyen értékes szolgálatot."
SzülőföldismeBevezetés a földrajz elemeibe
Szülőföld- és környékleírás Somogy megye földrajzával

A népiskolák III. osztály számára
Írta: Adorján Miklós képezdei gyakorló-tanító

Harmadik javicott kiadás

Nagykanizsa, Fischel Füllöp bizománya,1884.

Tíz éve város Csurgó : 1899-1999

"Tisztelettel és barátsággal köszöntöm ezen ünnepi kiadvány olvasóját és Csurgó minden polgárát. Városunk 1405-ben már elnyerte a mezővárosi kiváltságokat Zsigmond királytól, majd 1989 ben újra megkapta a városi címet. Most, 1999. márciusában az újbóli várossá avatás 10. évfordulóján, a következő oldalakon visszatekintünk az eltelt 10 év főbb eseményeire, eredményekre és gondokra, a teljesség igénye nélkül. "

E kis könyvecske a városi rang megőrzése, városiasodásunk fejlesztése érdekében végzett munkánk lenyomata.

Tükörcserepek, ahogy egy csurgói öreg diák láttaElőszó.
"'Ha én szobrász, vagy festőművész volnék s egy mű- vészi versenyen, vagy pályázaton a magyar református egy- házat kellene valami jelképben megörökíteni: — főalaknak az édesanya képét festeném meg, vagy faragnám ki. — Mert ugyan mi más az anyaszentegyház, mint egy szerető, áldó, féltő hűséggel nevelő-gondozó édesanya?!... Mellékalakokként, — kik fölött az édesanya áldón terjeszti ki kezeit — hármat tennék meg, három fiát az édesanyának. — Különböző századok gyermekeit, együtt azonban szimbólumát a mindenkori hívek életének, — vele együtt magának, a református egyház történetének...."
Vázlat Csurgó multjából

"Tartalom.

Csurgó fekvése. Casurgis. Régi okiratokban előforduld nevei. Honnét vehette nevét. Hajdani birtokosai: az árpádházi királyok, a templáriusok, szent János lovagjai. A lovagrendek terjedelmes birtokai. Ezeket a mohácsi vész után világi gubernátorok kezelik. Tahi János a lovagrendi birtokokat elzálogosítja a Zrínyieknek. Enyingi Török Bálint. Zrínyi Miklós. A csurgói uradalomhoz tartozott községek. Zrínyi Miklós a csurgói földvárat megerősíti, hadiszerekkel megrakja. Innét intézi kicsapásait a törökre, itt tartja előkelő török foglyait; innét indul Nádasdyval Babócsa felszabadítására, majd Ferdinánd főherceggel Koroknya vívására. 1556. évben Csurgó és vidéke sokat szenved az átvonuló német és magyar hadi néptől."
Verejtékből fakadó sóvirágok

I. Előszó
"Gyermekkorom óta nagy érdeklődést tanúsítottam a sóbányáink történelmi múltja iránt. Gyakran és szívesen hallgattam édesapám és nagyapám meséléseit, rövid történeteit az aknaszlatinai sóbányákról, sóbányászokról és a sóbányászatról. Sok érdekes mondának, legendának, hagyománynak voltam hallgatója, amelyek mindég a sóbányászok nehéz életéről szóltak. Sok éven át gyűjtögettem a múlt gazdag tárgyi és szellemi hagyatékait, részt vettem a 70-es években a szülőfalum sóbánya múzeumának létrehozásában (megnyílt 1974-ben) és sóbányáink történetének ukrán és orosz nyelvű megírásában. Nem tagadom, hogy jelen írásaim létrejöttében döntő mértékben hozzájárult az a körülmény, hogy 1997-től Magyarországon élek, és ezáltal lehetőségem nyílt arra, hogy a Magyar Országos Levéltárban és az Országos Széchenyi Könyvtárban felkutathassam azoknak a történelmi írásoknak és leleteknek egy részét, amelyek szorosan kapcsolódnak sóbányáink és a magyar iskolánk történelmi múltjához."
Verőfény

VERŐFÉNY.
Óh költészet verőfénye, Szivem, lelkem szebb reménye. Szent költészet, te vagy nekem Verőfényes szép kék egem!
Néha felhő is takarja. De kiderül az ég alja, S szivárványa azért támad. Hogy díszítse a nótámat.
NÓTÁK.
— Ilonának. —

Visszatekintő


Harminc éves az MKE Olvasószolgálati Szekció

Szerkesztette: Nemes Erzsébet, Kocsis István
Közreműködött: Nagy Eörsné, Putnai Ádám, Jeszenői Miklósné
Borító: Hauksz Márta
Fotók: Nemes Erzsébet

Budapest: MKE Olvasószolgálati Szekció, 2004.

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>
Powered by Sigsiu.NET
Akadálymentes változat | Normál nézet
HONLAPUNK
a TÁMOP-3.2.4.-08/1-2009-0009 számú
"Somogyi Könyvtárak a képzett emberért"
című program keretében készült.
 
UMF_EU_logo
Városi Könyvtár  |  Csurgó (8840), Baksay Sándor u. 6.  |  Tel.: 06(82)471-074  |  info.csurgo @ gmail.com | Oldaltérkép
© 2010 Csurgó Városi Könyvtár